دانلود ویدیو

کاربرهای کلمه فاک قسمت دوم
کاربرد اول: برای بیان زمانی که گم شدیم
where the f...ck are we
ما کدوم گوری هستیم

کاربرد دوم: برای بیان اعتراف
she is f....cking beautiful
اون واقعاً زیباست
کاربرد سوم برای بیان اینکه چیزی برامون بی اهمیته:
Who gives a fuck
به من چه
کاربرد چهارم: برا وقتی که کسی رو نمیشناسیم
who the f...ck are you
تودیگه چه خری هستی
کاربرد پنجم :برای وقتی که کلاه رفته سرمون
I got f....cked over.
به فنا رفتم